Gå til hovedinnhold Gå til søk

Medlemmer av Huseierne får alltid en gratis halvtimes konsultasjon hos vårt firma – ta kontakt i dag om du har behov for bistand!

Mobilbruk i bilen

Den 01.02.2023 økte bøtesatsene for trafikklovbrudd med 30 %. I denne artikkelen gir vi deg en gjennomgang av reglene og bedømmelsen av saker om mobilbruk i bilen.

Mobilbruk i bilen

Den 01.02.2023 økte bøtesatsene for trafikklovbrudd med 30 %. Tidligere ble satsen for bruk av elektronisk utstyr under kjøring vesentlig skjerpet fra kr 1700,- i 2019 til kr 7450,- i fjor. Satsen er derfor nå kr 9700,-. Dette vil for mange være et katastrofalt beløp å måtte betale på kort varsel. Men hva er det egentlig som rammes av vegtrafikkloven § 23 b. Forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn?

Høyesterett har ved flere tilfeller behandlet saker om grensedragningen av hva som er lov og ikke.

Hva som er lov er nærmere regulert i Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn, som trådte i kraft 15.03.2000.

§ 2 i forskriften lyder:

«Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring.

Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.

Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginalinnredning.

Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler

Kort fortalt betyr dette at all bruk av telefonen under kjøring når telefonen ikke er fastmontert eller brukes håndfritt er forbudt.

Bruk under kjøring

Bruk i forskriftens forstand rammer heller ikke bare håndholdte samtaler eller teksting, men «enhver betjening av telefonens funksjoner. Dette omfatter også tilfeller der man beveger telefonen for å lese «tekst av noe slag», jf. HR-2021-303-U.

For eksempel at man trykker på skjermen for å sjekke klokken.

Imidlertid er det ikke forbudt å passivt holde i telefonen under kjøring, jf HR-2015-1871-U der Høyesterett opphevet lagmannsrettens fellende dom der sjåføren hadde holdt telefonen opp til øret. Det var ikke ført bevis for at noen av telefonens funksjoner var benyttet.

Det er heller ikke straffbart å holde i telefonen dersom man fører en telefonsamtale over bilens handsfreeanlegg.

Høyesterett har slått fast at «under kjøring» ikke bare omfatter når bilen er i bevegelse, men også gjelder når bilen står stille, for eksempel når man venter i en fergekø eller mens man venter på grønt lys.

Bevissituasjonen

Det er verdt å merke seg at politiet slik vi har kunnet erfare ikke ennå har utarbeidet rutiner for å motvirke uriktige bøteleggelser eller domfellelser. Fortsatt er det slik at man kan risikere å bli felt kun på én polititjenestemanns observasjon. Sammenlikner man med fartssakene, som kan være naturlig gitt den høye bøtesatsen, kreves det alltid en måling, enten med laser eller annet redskap, og det finnes en instruks som må følges presist dersom resultatet fra målingen skal kunne legges til grunn.

Slike særlige rettssikkerhetsgarantier har vi ikke i mobilsakene.

Dersom man som mistenkt i en slik sak kan peke på at det er ytterligere etterforskningsskritt som med letthet kunne ha blitt gjort av politiet, for eksempel undersøkt aktivitet på telefonen, skal det erfaringsmessig lite til før resultatet må bli frifinnelse.

Dette var tilfelle i en sak som gikk i Nord-Troms tingrett før jul 2022, der advokat Erling Malm som oppnevnt forsvarer prosederte saken til frifinnelse. Den tiltalte hadde hatt den samme forklaringen siden han ble stoppet, og selv om man ikke hadde grunnlag for å påvise at politivitnet forklarte seg uriktig, kunne man ut fra bevissituasjonen ikke utelukke at tiltaltes forklaring var riktig. Nordlysabonnenter kan lese om saken her: https://www.nordlys.no/mobil/bot/nord-troms-tingrett/nektet-a-vedta-mobilbot-ble-frifunnet-i-retten/s/5-34-568627